Umowa ze studentem

1Spotkanie i program

1.1 Niniejsza umowa potwierdza powołanie Learning English Today Ltd

(dalej zwane „ LET ”) jako Szkoła lub Organizacja w celu:

(zwane dalej „ studentem lub uczestnikiem ” w Unii Europejskiej w celu świadczenia uzgodnionych usług nauczania języka angielskiego, których szczegóły są dołączone jako Załącznik 1 do niniejszego dokumentu jako („ usługi ”) zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w tym dołączone standardowe warunki handlowe.

2Rozpoczęcie i czas trwania umowy

2.1 Niniejsza umowa zacznie obowiązywać teraz w momencie czytania i będzie obowiązywać przez okres jednego roku, chyba że zostanie wypowiedziana wcześniej zgodnie z postanowieniem punktu 8 UmowyPo tym okresie będzie obowiązywać do momentu rozwiązania zgodnie z postanowieniem punktu 8.

3LET's Zobowiązania

3.1 Szkoła uzgadnia z uczniem w okresie obowiązywania niniejszej Umowy:

a) zawsze zapewniać, chronić i przewidywać interesy ucznia;

b) zawsze zapewniać studentowi wysoką jakość i rzetelność usług;

c) we wszystkich sprawach działać profesjonalnie i lojalnie wobec przewidzianego dla studenta programu;

d) pełne uczestnictwo w rozwoju ucznia poprzez zapewnienie odpowiedniego wykształcenia;

e) oraz opracować, zaprojektować i rozprowadzić wysokiej jakości materiały z wyprzedzeniem dla studentów w celu kontynuacji zajęć.

4Obowiązki studenta

4.1 Uczeń zgadza się ze Szkołą w okresie obowiązywania niniejszej Umowy:

a) zapewnienie odpowiednich informacji i dokumentacji wymaganych przez Uczelnię w celu realizacji zapisów ucznia do programu;

b) zaoferować minimum 3 dni i ramy czasowe odpowiadające uczestnikowi na naukę;

c) nie przegapić wcześniej ustalonych terminów zarezerwowanych zajęć bez żadnych wiarygodnych wymówek, chyba że nieprzewidziane okoliczności;

d) powiadomić szkołę o rezygnacji z uczestnictwa co najmniej 24 godziny przed sesją;

e) wchodzenie do sali na czas lub nie później niż 10 minut po rozpoczęciu zajęć lub dostęp będzie zabroniony;

f) stosować się do poleceń nauczyciela podczas zajęć, zgodnie z wymaganymi zadaniami, z najlepszą wiedzą i zaangażowaniem studenta;

g) pracować we wzajemnym i wzajemnym środowisku z szacunkiem dla innych uczestników;

h) oraz zachęcać, włączać i pozwalać innym uczniom na równy udział w zajęciach

5Akceptacja przez Studenta

5.1 Wyrażenie „pisemna zgoda” w niniejszej umowie, w tym w Warunkach handlowych, oznacza pisemną zgodę uczestnika.

5.2 Uczeń powinien powiadomić szkołę na piśmie o wszelkich zmianach, które zaszły w trakcie obowiązywania Umowy.

5.3 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub odwołania w realizacji usługi wynikające z niedostępności czynników zewnętrznych, takich jak usterki systemu dostawcy Internetu po zakończeniu pracy ucznia lub nauczyciela i/lub przy okazji nieprawidłowego działania wideokonferencji. system

6Należne opłaty

6.1 Opłata za usługę administracyjną, bez podatku VAT, oparta na zarządzaniu bazą danych i czasie administracyjnym w UE, będzie naliczana ryczałtowo w jednorazowej płatności w wysokości 20 EUR .

6.2 Opłata za usługę operacyjną, bez VAT, oparta na 1 godzinie (60 minut) nauki języka angielskiego z wykwalifikowanym nauczycielem TEFL w klasie online, która jest zlecana przez organizację LET i organizowana przez nią w celu nauczania języka angielskiego jako obcego JęzykOpłata zgodnie z powyższą usługą wynosi 18 € za godzinę (60 minut) i należy ją wykupić bagażem na minimum 4 godzinyTo równowartość 1 godziny tygodniowo nauki angielskiego online.

7Zasady płatności

7.1 Opłata administracyjna w wysokości 20 € zostanie zafakturowana pocztą elektroniczną i powinna zostać zapłacona w całości przed rejestracją.

7.2 Pierwsza opłata za usługę operacyjną, która pozwala na minimum 4 pełne godziny nauki, zostanie zafakturowana pocztą elektroniczną i opłacona przed rejestracją i jednocześnie z opłatą administracyjną.

7.3 Ta pisemna zgoda musi zostać podpisana, a minimalna opłata za usługi musi zostać w całości opłacona przez uczestnika, aby umożliwić rozpoczęcie programu.

8Zakończenie

8.1 Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez uczestnika w dowolnym czasie po początkowym okresie trzech miesięcy, ale z zachowaniem nie mniej niż miesięcznego wypowiedzenia dla szkoły.

8.2 Jeżeli uczestnik nie dokona płatności zgodnie z punktem 6.2 niniejszej UmowyUczeń nie będzie miał dostępu do sali do czasu dokonania takich opłatJeśli uczestnik nie usunie naruszenia w ciągu 14 dni od pisemnego zawiadomienia, szkoła ma prawo natychmiast wypowiedzieć Umowę w formie pisemnego zawiadomienia w tej sprawie.

8.3 Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez szkołę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, jeśli uczestnik naruszy klauzulę 4.1 def

8.4 Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym po pisemnym powiadomieniu drugiej strony w przypadku:

a) jakiekolwiek istotne naruszenie Umowy przez którąkolwiek ze stron, którego naruszenie nie zostanie naprawione

(jeżeli jest w stanie naprawić w ramach czasowych wyznaczonych w klauzuli 8.2).

b) wszelkie nieprzewidziane okoliczności powodujące niewypłacalność którejkolwiek ze stron.

9Ustawa o ochronie danych 2018

a) Nasze zobowiązanie wobec Ciebie

LET zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności i zapewnienia, że Twoje dane i dane osobowe przekazywane naszej administracji są całkowicie zabezpieczoneGdy informacja jest w naszym systemie, jest ona dostępna dla upoważnionego członka personelu LET tylkoŚciśle egzekwujemy naszą politykę prywatności w stosunku do naszych pracowników, a każde naruszenie tej polityki spowoduje natychmiastowe rozwiązanie „Umowy”, którą z nimi podpisaliśmyNIE udostępniaj żadnych prywatnych danych ani informacji żadnym organizacjom.

 

b) W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane w celu dostarczenia żądanych produktów i usługObejmuje to wykorzystywanie informacji do zawierania transakcji lub przesyłania informacji zwrotnejNumery kart kredytowych, IBAN lub informacje PayPal są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania płatności i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

Załącznik 1 Standardowe warunki handlowe

stanowią integralną część niniejszej Umowy i powinny być do niej dołączone.

Załącznik 1 oznacza:

1) LET zapewnia pełną ocenę każdemu nowemu uczniowi.

2) LET ocenia poziom angielskiego każdego ucznia.

3) LET orientuje uczniów na grupy według poziomu.

4) LET oferuje wysokiej jakości nauczanie online z wykwalifikowanym nauczycielem.

5) LET zaspokaja potrzeby uczniów i odpowiednio ich szkoli.

6) Program LET koncentruje się na rozwijaniu wiedzy studentów w zakresie języka angielskiego.

7) LET koncentruje się na 4 umiejętnościach (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie).

8) LET zapewnia kilka rodzajów metod nauczania.

9) LET zapewnia cyfrowe materiały dydaktyczne.

10) LET dostarcza każdemu studentowi certyfikat ukończenia kursu.